شلنگ با دهانه 1/4

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

این شلنگ در کلیه دستگاه های تصفیه آب کاربرد دارد.

نوعدهانه 1/4
متراژدر رول های 50 و 100 و 300 متری
بسته بندیرول