شرایط و مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم

کنسرسیوم به همکاری و مشارکت دو یا چند شخص، شرکت، نهاد یا دولت یا ترکیبی از آنها گفته می شود که هدفشان رسیدن به سود مشترک است.
به عبارتی شیوه ای برای پاسخ دهی به نیازهای خاص و یک نوع چاره جویی است مدیریتی است که به شکل ائتلاف و اتحاد دو یا چندین شرکت، ازسازمان و یا ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی برایمشارکت در ایجاد یک یا چند پروژه معین از پیش مشخص شده و محدود و یا گاهی اوقات اهدافمشترک اقتصادی، اجتماعی و... دراز مدت و نا محدود در راستای پاسخگوئی و بهره مندی منسجم وقوی تر به تقاضای داده شده گفته می شود.

هدف از فعالیت در قالب کنسرسیوم، تکمیل نقاط قوت و ضعف بنگاه های اقتصادی و هم پوشانی آنها بر هم است، بدین نحو که چند بنگاه اقتصادی که هر یک در یک زمینه سرآمد هستند؛ یا همکاری یکدیگر به بهترین سود و سود ده ترین فعالیت اقتصادی،مدیریت و تعدیل ریسک بهتر وکنترل بهتر روی واحد های زیر مجموعه خود دست می یابند و عمده اهداف آن ها انحصار تولید یککالا یا فناوری و بهره برداری است.

فواید کنسرسیوم دیگر در دنیا بر کسی پوشده نیست. می توان با مشارکت و یکی شدن شرکت ها ونهادها به جای انجام کارهای خود و سودهای کم با بستن قرارداد همکاری به صورت کنسرسیوم بهسودهای کلان دست یافت.کاهش هزینه های مراحل گوناگون کار و رسیدن به سودهای قابل توجهاز جمله مزایایی است که چه در ایران و چه در دنیا در قراردادهای کنسرسیوم ثابت شده است.


شرایط و مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم :
شرکت کنسرسیوم را می توان در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که درادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت ها، به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامیخاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت کنسرسیوم سهامی خاص :
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود .
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کنسرسیوم سهامی خاص :
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- امضاء اقرارنامه
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- مجوز در صورت نیاز
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود .
• شرایط ثبت شرکت کنسرسیوم با مسئولیت محدود :
- حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
- سرمایه شروع برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کنسرسیوم با مسئولیت محدود :
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- دو نسخه اساسنامه
- دو برگ شرکتنامه
- تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضاء
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +10
- اقرارنامه امضاء شده
- دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع