سوئیچ High and Low pressure دستگاه تصفیه آب

حضور محصولات ایرانی تصفیه آب در بازار کشورهای خارجی

سوئیچ های های و لو وظیفه محافظت از دستگاه را در شرایطی که ممکن است فشار آب به دستگاه آسیب بزند، به عهده دارند.

سوئیچ Low زمانی که فشار آب ورودی کم باشد اجازه کار به دستگاه نمی دهد.

و سوئیچ High زمانی که مخزن پر است اجازه کار به دستگاه نمی دهد.

دهانه ورودی سوییچ ها نیز شلنگ سایز 6 می خورد.