حمایت از کنسرسیوم های صادراتی

مقدمه

کنسرسیوم صادراتی، یک شبکه همکاری بین بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط است که تمایل دارند برای کاهش ریسک و بهره وریبیشتر، با هدف ورود به حوزه صادرات و تصاحب بازارهای خارجی و حضور مستمر در آن ،فارغ از فعالیت های صادراتی انفرادی ،بایکدیگر در قالب های حقوقی مشخص همکاری کنند .
هدف
ارتقا بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط برای حضور مستمر در بازار های بین المللی و افزایش میزان صادرات غیر نفتی
دامنه شمول
بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط

ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار گام اول: أ. شناسایی یک مروج ECP (Export Consortium Promoter) (با شرایط بند "ب" ذیل برنامه ها و حمایت های این دستورالعمل)،کمک به بازاریابی کنسرسیوم های صادراتی از بانک اطلاعاتی مروجین کنسرسیوم های صادراتی موجود در سامانه eservice.isipo.irب . شناسایی اعضای احتمالی که می تواند از بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط، ذینفعان خوشه ها و SPX، صنوف تولیدی، و غیره باشد . ت‌ . حداقل تعداد اعضای کنسرسیوم ،سه عضو تعیین می گردد . ث‌ . اعضا بایستی دارای گواهی ارزیابی آمادگی برای صادرات ERA باشند. اما اعضایی که دارای سابقه صادرات تجمیعی به میزان 500هزار دلار باشند، با ارائه مستندات مربوط نیاز به ارایه گواهی ERA ندارند . ج‌ . بند "ت "شامل کنسرسیومهای ثبت شده نمی گردد . ح‌ . برگزاری نشست توجیهی، فنی و آموزش اولیه با حضور اعضای احتمالی، مروج کنسرسیوم و نماینده/گان شرکت استان ی گام دوم: خ‌ . انجام مطالعه بصیرت بازار (Market Insight) بر روی موضوعات مورد علاقه شرکت ها و برقراری تماس با شرکت های علاقمن دد . برگزاری جلسات بین اعضای بالقوه کنسرسیوم و انجام فعالیت های مشترک شامل حضور در نمایشگاه، اخذ غرفه مشترک ،حضور درهیات صنعتی-تجا ری ذ‌ . تعیین نماینده هر شرکت (هیأت موسس ) ر‌ . تسهیل انتخاب اعضای هیات موسس کنسرسیوم های صادرات ی ز‌ . تسهیل انتخاب فرد مناسب برای راهبری(مدیرعامل) کنسرسیوم توسط اعض ا گام سوم : أ. انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین پیش نویس یک طرح تجاری (BP) و اخذ تأییدیه هیأت موسس گام چهارم : ‌ب . تدوین توافقات داخلی، آیین نامه ها، روابط بین اعضا، تعریف حقوق و تعهدات اعضا به عنوان مکمل اساس نام هت . تدوین پیش نویس اساسنامه و اخذ تایید اعض اث . ثبت رسمی کنسرسیو م ‌ج . معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به سازما ن گام پنجم: ح‌ . انجام تحقیقات بازاریابی کاربردی بازار هدف توسط مدیر عامل کنسرسیوم پس از اخذ تاییدیه پروپوزال از سازما ن خ‌ . انجام فعالیت های مورد نیاز کنسرسیوم برای صادرات از قبیل: شناسایی بازار و بخش بندی های آن ،شناسایی کانالهای توزیع،شناسایی منابع مالی و انسانی مورد نیاز ،تدوین برنامه برای کمک به توسعه، نفوذ و ماندگاری در بازار هدف، ارائه مشاوره و اطلاعاتبازاریابی، مشخص نمودن اطلاعات پایه ای محصول صادراتی، کانالیزه کردن سفارشات ،نظارت بر اسناد صادراتی، آماده سازیکنسرسیوم برای حضور در نمایشگاه، انجام تبلیغات در بازار هدف، ارتباط با انجمن ها و تشکل ها، شناسایی و اخذ حمایت های مالی وغیرمالی به نفع کنسرسیوم ،برگزاری دورههای آموزشی و سایر موارد مورد نیاز کنسرسیوم که منجر به افزایش صادرات آن شود . د‌ . برخورداری از حمایت های مندرج در این دستورالعمل و نیز سایر دستورالعمل های مرتبط با فعالیت های کنسرسیو م برنامه ها ، میزان و نوع حمایت ها: أ. در کشورهای فاقد سفارت، کنسولگری، سفیر اکردیته و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران ،مدارک مثبته که به تایید سازمانتوسعه تجارت ایران رسیده باشد، پذیرفته خواهد شد . ب‌ . داشتن تجربه تجارت خارجی، اشراف به حوزه فعالیت کنسرسیوم، داشتن ویژگی های رهبری برای ایجاد وفاق میان اعضا، داشتنتحصیلات مرتبط در رشته های اقتصاد ،صنایع، مدیریت، گذراندن دورههای مرتبط، تسلط به زبان انگلیسی از اهم ویژگی های مروجمی باشد . ت‌ . مدیرعامل کنسرسیوم می تواند، بر اساس توافق اعضای هیات مدیره از میان اعضا، فردی خارج از کنسرسیوم و یا مروج کنسرسیومانتخاب گردد . ث‌ . به دلیل لزوم هم ترازی استراتژیک اعضای کنسرسیوم، در یک استان/منطقه می توان از یک رشته محصول تعدد کنسرسیوم داشت . ج‌ . اطلاعات صادرات کنسرسیوم ها بایستی در سامانه MIS سازمان درج و ثبت گردد . معاونت صنایع کوچک سازمان با همکاری شرکت های استانی تابعه سازمان سایر حمایت ها مانند برگزاری دوره های توجیهی برای اعضایکنسرسیوم ها، هدایت و ممیزی فعالیت های کنسرسیوم ها را برای رسیدن به اهداف آن بعمل خواهند آورد .